Dashboard | +Follow
Blog | Kyra Hasman


Kyra
25 years old
UTeM Alumni
Strategic Marketing Manager
Twitter | Facebook | Instagram

Previous Home Continue


Ciri-Ciri Khusus Islam
Saturday, January 15, 2011 | 19:54 | 0 hearts♥ RABBANIYYAH


i. Rabbaniyyah al-ghoyah (tujuan/matlamat)

Rabbaniyah al-ghoyah atau rabbaniyyah dari sudut tujuan, mengambarkan betapa setiap matlamat atau tujuan sesuatu usaha, amal, cita-cita, sasaran, perjuangan, pengorbanan dan halatuju kehidupan manusia haruslah dalam acuan dan kerangka menuju dan mencapai keredhaan Allah.

Firman Allah : Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja bersungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya’ (al-Insyiqaq 6)

Firman Allah : Dan tiadalah Aku mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Ku (adz-Dzariyyat 56)

Firman Allah : Katakanlah : ‘sesungguhnya solatku, ibadatku, hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah, Rabb sekalian alam, tiada sekutu bagi Nya, dan demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama menyerah diri (kepada Allah) (al-An’am 162-163)

ii. Rabbaniyyah al-wijhah (persepsi)

Rabbaniyyah al-wijhah membawa maksud : Sesuatu persepsi, tanggapan dan worldview adalah dilihat melalui kerangka kacamata atau acuan yang dipandukan oleh Allah. Sebagai contohnya bagaimana Allah menyebut dalam al-Quran bagaimana persepsi dan worldview rabbaniyyah berkaitan dengan tentang kehidupan dunia dan akhirat. 

Firman Allah : Katakanlah : Matabenda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit sahaja (dan ahkirnya akan lenyap), dan balasan hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang yang bertaqwa dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikitpun (an-Nisa’ 77)

Firman Allah : Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahgiaan akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagian kamu dari dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan (al-Qasas 77)

Firman Allah : Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat sebanyak-banyaknya (hartabenda, pengaruh). Sehinggalah kamu masuk ke lubang kubur. Jangan sekali-kali (bersikap sedemikian), kamu akan mengetahui kelak (akibat buruknya). Sekali lagi (diingatkan), jangan sekali-kali, kamu akan mengetahuinya kelak. Demi sesungguhnya kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Selain dari itu, sesungguhnya pada hari itu kamu akan ditanya tentang segala nikmat (yang telah kamu nikmati) (at-Tahaathur 1-8)


iii. Rabbaniyyah al-masdar (sumber)

Rabbaniyyah al masdar bermaksud : segala sumber dan akar umbi kepada kehidupan di seluruh alam ini adalah berpunca dari acuan Allah dan mengembalikan sumber yang menjadi rujukan serta sandaran peraturan kehidupan manusia seluruhnya kepada ketetapan Allah.

Firman Allah : Dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah (datangnya)… (an-Nahlu 53)

Firman Allah : Dan Kami turunkan kepada mu (Muhammad) al-Kitab (Quran), untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. (an-Nahlu 89)

Friman Allah : Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri dari kalangan kamu, sekiranya kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah dan RasulNya, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Firman Allah : Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu … (Yunus 94)


iv. Rabbaniyyah al-manhaj (sistem)

Rabbaniyah al-manhaj bermaksud setiap sistem, peraturan, kaedah, dan undang-undang bagi menyempurnakan kehidupan insaniah manusia adalah berteras dan berasaskan kepada acuan Allah. 

Firman Allah : Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (ad-din) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (al-Jaatsiyah 18)

Firman Allah : Barangsiapa yang mencari selain dari Islam sebagai ad-Din , nescaya akan ditolak (oleh Allah) dan di akhirat ia akan termasuk ke dalam golongan yang rugi.*** Rabbaniah Ia merupakan aqidah syariah, mualamalat akhlak ibadah menyusun kehidupan manusia agar tenteram dan bahagia di dunia dan dia akhirat. Selain itu, ia akan menjadikan seorang hamba yang ikhlas. Autoriti daripada Allah dan manusia pelaksana kepada wahyu Allah. Matlamat utama adalah hubungan yang baik dengan Allah menuju keredhaaNYA Faedah Rabbaniyah - Mengetahui matlamat kehidupan manusia - Mengikut panduan fitrah - Kesejahteraan jiwa dari konflik batiniyah - Membebaskan diri dari perhambaan kepada hawa nafu Syumuliah Islam adalah untuk semua zaman tidak dibatasi oleh generasi bangsa dan taraf. Ia merupakan seruan keadilan untuk semua insan. Tidak kiralah Islam atau tidak. Risalah manusia dalam semua fasa kehidupan, dimana tiadak ada satu perkara pun x diambil kira. Merangkumi aspek kehidupan: aqidah, ibadat, akhlak dll. Dinamika Islam sebagai manhaj yang komprehesif Alamiyah Iaitu tamadun Islam bersifat universal.Ajaran Islam itu boleh memenuhi citarasa semua manusia.Undang -undang Islam menepati fitrah atau "human nature". Islam itu tidak khusus untuk bangsa atau kepercayaan tertentu, Ia ditujukan kepada semua manusia untuk membina kesejahteraan hidup waqaiyyah Secara idealnya islam meletakkan manusia ditempat yang paling sempurna sebagai tahap tertinggi yang ingin dicapai oleh manusia. Ia dapat dicapai dengan mengawasi seluruh kejadian manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran dan peraturan Allah. Oleh itu, kehidupan manusia sentiasa terpelihara dan berada di landasan Ilahi. Teras mencapai kesempurnaan itu adalah keserdahanaan dalam kehipuan manusia. Selain itu, keistimewaan dan ciri-ciri Islam terdiri daripada Al Thabat wa al Murunah, Tawazun, Wasatiyah